Promotorstwo w rozprawach doktorskich

Siwiak Wojciech, Życie codzienne mieszkańców Bydgoszczy od XIV do XVIII wieku w świetle źródeł kultury materialnej, Wydział Humanistyczny UKW, Bydgoszcz 2013.

Lewandowska Jadwiga, Symbolika dzikich zwierząt w rytuałach pogrzebowych społeczności archaicznych w epoce kamienia na ziemiach polskich, Wydział Humanistyczny UKW, Bydgoszcz 2015.

Młodawska Marta, Dzieje bydgoskiego ośrodka ochrony zabytków archeologicznych w latach 1920-2010, Wydział Humanistyczny UKW, (przewód wszczęty 2012).

Recenzje w rozprawach doktorskich

Nowiński Jerzy, Symbolika obrzędowa grzechotek glinianych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich, IAiE PAN 2003.

Pawleta Michał, Koncepcja dziecka i dzieciństwa w perspektywie badań archeologicznych neolitu środkowoeuropejskiego, UAM Poznań 2005.

Zapłata Rafał, Archeologiczne studia nad przestrzenią. Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej w badaniach nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na Pomorzu, UAM Poznań 2006.

Baron Justyna, Przestrzenna organizacja osad ludności kultury łużyckiej na przykładzie stanowiska w Polwicy, Uniwersytet Wrocławski 2006.

Duszejko-Studenna Małgorzata, Ornament wczesnośredniowiecznej rzeźby piktyjskiej a zagadnienie tradycji sztuki lateńskiej, Uniwersytet Wrocławski 2007.

Łaciak Dagmara, Społeczno-kulturowe konteksty wytwórczości ceramiki malowanej u ludności wczesnej epoki żelaza w strefie nadodrzańskiej, Uniwersytet Wrocławski 2009.

Fudziński Piotr, Kultura pomorska na Pojezierzu Starogardzkim, Uniwersytet Łódzki 2010.

Błaszczyk Dariusz, Społeczna interpretacja wybranych wczesnośredniowiecznych cmentarzysk rzędowych w perspektywie gender studies i lifecycle analysis, UAM Poznań 2010.

Ciesielski Mariusz, Starożytna Germania i Germanie w polskiej historiografii. Od Naruszewicza po czasy współczesne, UKW Bydgoszcz 2011.

Sip Michał, Dynamika procesów zasiedlenia Wielkopolski w okresie halsztackim, IAiE PAN 2012.

Bielińska-Majewska Beata, Późny paleolit w dorzeczach dolnej Wisły i środkowej Warty, UMK Toruń 2015.

Recenzja i opinia habilitacyjna

Iwaniszewski Stanisław, Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego w IAE PAN w Warszawie, 2015.

Zalewska Anna, Opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego na Wydziale Historycznym UAM, 2015.

Opinia profesorska

Kowalski A. Piotr, Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesorskiego na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, 2014.