Monografie autorskie i współautorskie

(1996). Symbolika wody w pradziejach Polski. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
(2000). Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich ( od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
(2001). Pradzieje Solca Kujawskiego na tle pogranicza kujawsko-pomorskiego. Solec Kujawski: Zeszyty Historyczne Towarzystwa Miłośników Solca Kujawskiego nr 6.
(2003). Archeologiczne skarby pradziejów Bydgoszczy od paleolitu do początków średniowiecza. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
(2005). Czerwona ochra i ziarna zbóż. Symbolika odrodzenia zmarłych w obrzędach pogrzebowych kultur archaicznych międzymorza bałtycko-pontyjskiego. Bydgoszcz: Wydawnictwo AB.
(2008). Wiara z demonem w tle. Studia nad materialnymi śladami przekazu informacji na ziemiach polskich do schyłku XVIII wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek (współautorzy: A. Mietz, J. Lewandowska).
(2009). Słownik biograficzny naukowców bydgoskich. Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe (współautor: K. Kwaśniewska).
(2014). Archeologia kamieni symbolicznych. Od skały macierzystej do dziedzictwa przodków. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

Podręczniki

(2014). Zastosowanie koncepcji strategicznej karty wyników w zarządzaniu wydziałem publicznej uczelni wyższej. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

Redakcje naukowe prac zespołowych

(2005). Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Borów Tucholskich. Bydgoszcz-Tuchola: Wydawnictwo LOGO (współredaktor: W. Jastrzębski).
(2007). Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Brdy i jej dorzecza. Bydgoszcz- Tuchola: Wydawnictwo LOGO (współredaktor: W. Jastrzębski).
(2009). Dziedzictwo techniczne Borów Tucholskich. Bydgoszcz- Tuchola: Wydawnictwo LOGO.
(2009). Bory Tucholskie. Region wielu kultur i narodowości. Bydgoszcz- Tuchola: Starostwo Powiatowe w Tucholi (współredaktor: W. Jastrzębski).
(2011). Encyklopedia Bydgoszczy t.1. Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy (współredaktorzy: W. Jastrzębski, J. Kutta, J. Derenda).
(2015). Archeoturystyka w regionie, region w archeoturystyce. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW (współredaktorzy: A. Głowacka-Penczyńska, J. Żychlińska).

Ważniejsze artykuły naukowe i rozdziały w książkach

(1989). Wpływ doktryny społecznej kościoła katolickiego na wyobrażenia, postawy i poglądy młodzieży na przykładzie środowiska trzcianeckiego . W: Społeczność lokalna a młodzież, s. 161-178. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
(1993). Najstarsze osadnictwo ludzkie z terenu Bydgoszczy, Kronika Bydgoska, 13, s. 201-204 Woźny J., Świątkiewicz-Siekierska B. (1994). Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie dawnej mennicy w Bydgoszczy, stan.3, Komunikaty Archeologiczne, 6, s. 111-134.
(1994). Kafle z badań archeologicznych w 1993 r. na terenie dawnej mennicy bydgoskiej, Kronika Bydgoska, 15, s. 111-118.
(1995). Dziecięce ofiary zakładzinowe w starożytności. W: Rodzina w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie, s. 331-339. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
(1995). Pracownia krzemieniarska kultury pucharów lejkowatych w Bydgoszczy- Pałczu, stan. 123, wyniki badań sondażowych, Komunikaty Archeologiczne, 7, s. 75-88.
(1995). 400- lecie mennicy bydgoskiej 1594-1994, Sesja naukowa w Bydgoszczy, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 43, s. 308-310.
(1995). Osadnictwo pradziejowe Fordonu, Kronika Bydgoska, 16, s. 131-136.
(1996). Osadnictwo starożytne międzyrzecza Raciąskiej Strugi, Kiczy i Brdy. W: Szkice tucholskie, s. 11-26. Bydgoszcz-Tuchola: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
(1996). Filozoficzne źródła symboliki pradziejowej, Ruch Filozoficzny, 53, s. 383-391.
(1996). Zamek bydgoski w świetle źródeł archeologicznych, Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu, 1, s. 14-19.
(1996). Badania archeologiczne na terenie zamku bydgoskiego w latach 1993-1995. W: 650 rocznica nadania Bydgoszczy praw miejskich, s. 88-93. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
(1996). Kompleks osadniczy w Bydgoszczy-Pałczu (stan. 122,123,126), Kronika Bydgoska, 17, s. 127-139.
(1996). Schyłkowopaleolityczne materiały ze stan. 329 w Toruniu jako przyczynek do zróżnicowania liściaków dwukątowych kultury świderskiej, Sprawozdania Archeologiczne, 48, s. 49-59.
(1997). Fordon w świetle źródeł archeologicznych. W: Dzieje Fordonu i okolic, s. 9-18. Bydgoszcz: Kujawsko- Pomorskie Towarzystwo Kulturalne.
(1997). Symbolika depozytów wodnych z epoki brązu na ziemiach polskich. W: Beiträge zur Deutung der Bronzezeitlichen Hort- und Grabfunde in Mitteleuropa, s. 33-43. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UJ.
(1997). Obozowisko mezolityczne w Koronowie, stan. 5, woj. bydgoskie (ze studiów nad grupą chojnicką w dorzeczu Brdy), Sprawozdania Archeologiczne, 49, s. 21-39.
(1998). Tematyka religioznawcza we współczesnej archeologii polskiej. Zarys orientacji teoriopoznawczych. W: Promotio Historica, s. 11-30. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
(1998). Uwagi o środowiskowych uwarunkowaniach rozwoju populacji ludzkich mezolitycznych na sandrze Brdy. W: Decentralizacja, regionalizacja, ekologia, s. 183-193. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
(1998). Środowisko i zmiany osadnicze w pradziejach regionu bydgoskiego (osadnictwo wielokulturowe na stanowisku 123 w Bydgoszczy-Pałczu), Prace Komisji Historii BTN, 16, s. 9-24.
(1998). Fajki ceramiczne z badań staromiejskiego centrum Bydgoszczy, Kronika Bydgoska, 19, s. 299-306.
(1999). Wstęp do hermeneutyki przestrzeni w archeologii. W: Szkice prahistoryczne. Źródła-metody-interpretacje, s. 43-65. Toruń: Wydawnictwo UMK.
(1999). Problem wartości etycznych i sądów estetycznych w archeologii. W: Wartości w edukacji historycznej, s. 109-115. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
(1999). Z pradziejów ziemi świeckiej (w stronę syntezy regionalnej). W: Świecie i ziemia świecka w 800-lecie istnienia, s. 87-97. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
(1999). Osiemnastowieczne fajki gliniane z Bydgoszczy (możliwości i ograniczenia interpretacji źródła), Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 47, nr 3-4, s. 445-450.
(1999). Środowisko kulturowe Nadwiślańskiego Parku Kulturowego. W: Kultura ekologiczna-transformacja-biznes, s.87-94. Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.
(2000). Epistemologia „podróży badawczej” w symbolicznej przestrzeni życia, śmierci i mentalności. W: Człowiek w drodze, s. 109-118. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane AB.
(2000). Stan badań archeologicznych nad najstarszymi dziejami Pomorza Nadwiślańskiego. W: Stan i potrzeby badań nad dziejami regionu kujawsko-pomorskiego, s. 9-24. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
(2000). Ekumeny i pustki osadnicze w dziejach Puszczy Bydgoskiej. W: Las w kulturze polskiej, t.1, s. 31-36. Poznań: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.
(2000). W poszukiwaniu wzorów narratywizacji przestrzeni cmentarzysk ciałopalnych w polskiej archeologii. W: Kultura symboliczna kręgu pól popielnicowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, s. 55-72. Warszawa-Wrocław-Biskupin: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.
(2001). Między słowem a miejscem. Szkic o idei mapy. W: Między słowem a ciałem, s. 39-44. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane AB.
(2001). Stan zachowania i zagrożenia środowiska kulturowego Nadwiślańskiego Parku Kulturowego. W: Środowisko jako wartość europejska, s. 249-252. Bydgoszcz-Jeziora Wielkie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
(2001). Znaki na butelkach szklanych z XVIII-XIX wieku ze Starego Fordonu nad Wisłą, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 49, nr 3, s. 245-252.
(2001). Enklawa osadnictwa pradziejowego i wczesnonowożytnego w centrum Puszczy Bydgoskiej na tle dziejów zespołów leśnych północnych Kujaw, Ziemia Kujawska, 14, s. 5-16.
(2001). Relacje kulturowe na pograniczu kujawsko-pomorskim w epoce kamienia, Prace Komisji Historii BTN, 17, s. 11-28.
(2001). Estetyczne oraz hermeneutyczne problemy badań nad sztuką epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w kontekście poglądów Hansa- Georga Gadamera. W: Sztuka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, s. 59-73. Wrocław- Biskupin: Prace Komisji Archeologicznej PAN Oddział we Wrocławiu.
(2001). Relacje kulturowe na pograniczu kujawsko-pomorskim w epoce brązu i na początku epoki żelaza, Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu, 6, s. 91-105.
(2001). Odkrycie XVII-wiecznej kamionki siegburskiej na Starym Mieście w Bydgoszczy, Kronika Bydgoska, 22, s. 121-123.
(2002). Sakralny krajobraz Pagórków Radziejowsko-Opatowickich w pradziejach. W: Radziejów poprzez stulecia, s. 13-30. Włocławek- Radziejów: Wydawnictwo Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
(2002). Symbole, wierzenia i rytuały „ludów leśnych” w pradziejach ziem polskich. W: Las w kulturze polskiej, t.2,s. 119-130, Poznań: Wydawnictwo „Eco”.
(2002). Symbolika śmierci i rytuałów pogrzebowych w kulturach wczesnotradycyjnych na ziemiach polskich. W: Popiół i kość, s. 45-58. Sobótka-Wrocław: Muzeum Ślężańskie w Sobótce.
(2002). Pierwsze znaleziska kamionki siegsburskiej ze Starego Miasta w Bydgoszczy, Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu, 7, s. 216-218.
(2002). Osadnictwo w Dolinie Dolnej Wisły, Kalendarz Bydgoski, 35, s. 281-285.
(2003). Pomiędzy estetyką barwy i substancji. Archeologiczne interpretacje roli ochry w pradziejach. W: Estetyka w archeologii, s. 57-66. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
(2003). Symbolika płci i magia rezurekcyjna w pradziejach. Uwagi metodologiczne. W: Kobieta- śmierć- mężczyzna, s. 25-32. Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu.
(2004). Dziecięce groby z ochrą w pradziejach Europy Środkowowschodniej. W: Dusza maluczka a strata ogromna, s. 361-365. Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu.
(2004). Wpływ idei marksistowskich i chrześcijańskich na archeologiczne studia nad wierzeniami religijnymi społeczeństw prahistorycznych. W: Archeologia- kultura- ideologie, s. 319- 330. Biskupin- Wrocław: Prace Komisji Archeologicznej PAN oddział we Wrocławiu.
(2004). Symbolika żywiołów natury w świadomości religijnej społeczeństw pradziejowych, Studia Gnesnensia, 18, s. 169-185.
(2005). O symbolice darów grobowych w syntezach pradziejów ziem polskich. W: Do, ut des- dar, pochówek, tradycja, s. 119-124. Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu.
(2005). Znaleziska zżywiczałych chlebków na cmentarzysku w Wysocku na tle obrzędowej symboliki ziarna i chleba. W: Problemy kultury wysockiej, s. 105-116. Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.
(2005). Żywioł wody w pradziejowych mitach i symbolice religijnej. W: Sozologia systemowa. Woda w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym, s. 181-190. W: Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
(2005). Archaiczna eschatologia w mitach i rytuałach. W: Mity, mitologie, mityzacje, s. 43-50. Bydgoszcz: Wydawnictwo AB.
(2005). Struktury osadnicze w pradziejach przy ujściu Brdy do Wisły. W: XIV Sesja Pomorzoznawcza, vol.1, s. 35-42. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
(2005). Symbolika myśliwska w kulcie zmarłych wśród ludności kultury pomorskiej na tle wierzeń i rytuałów archaicznych ludów leśnych. W: Aktualne problemy kultury pomorskiej, s. 241-250. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
(2005). Archeologia pradziejowa Borów Tucholskich. W: Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Borów Tucholskich, s. 61-75. Bydgoszcz-Tuchola: Wydawnictwo LOGO.
(2005). Kamienie kultowe jako relikty archaicznych i pogańskich wierzeń religijnych. W: Z dziejów Kujaw i Pałuk, s. 32-46. Inowrocław: Muzeum Jana Kasprowicza.
(2005). XVII-wieczny ornamentowany kafel piecowy z Solca Kujawskiego, Kronika Bydgoska, 26, s. 301-309.
(2006). Żarna kamienne w konstrukcjach grobowych kultury pomorskiej. W: Architektura i budownictwo epoki brązu i wczesnych okresów epoki żelaza, s. 125-140. Biskupin- Wrocław: Prace Komisji Archeologicznej Oddział we Wrocławiu.
(2006). Obrzędowe i symboliczne aspekty pochówków ludzi starych w pradziejach. W: Starość- wiek spełnienia, s. 69-76. Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu.
(2006). Obozowiska kultur późnopaleolitycznych ze schyłku epoki lodowcowej w Bydgoszczy- Jachcicach, Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu, 11, s. 11-18.
(2007). Cmentarzyska jako miejsca kultu w sakralnym krajobrazie. W: Środowisko pośmiertne człowieka, s. 217-227. Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu.
(2007). Woda, drzewa i kamienie jako składniki sakralnego krajobrazu we wczesnych epokach metali. W: Księga Pamiątkowa Profesora Maksymiliana Grzegorza, s. 101-121. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
(2007). Środowisko i wierzenia religijne. Czerwona ochra w rytuałach społeczeństw archaicznych. W: Procesy i zachowania społeczne w przestrzeni geograficznej, s. 101-121. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
(2007). Osadnictwo pradziejowe w dorzeczu Brdy. W: Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Brdy i jej dorzecza, s. 13-33. Bydgoszcz- Tuchola: Wydawnictwo LOGO.
(2007). Monumenty kamienne w religii pradziejowych społeczeństw Europy. W: W kręgu historii i bibliologii, s. 143-156. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
(2007). Archeologia bliskiej przyszłości w kontekście niemieckiej architektury militarnej z regionu bydgoskiego, Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu, 12, s. 81-95.
(2007). The borderland between Kuyavia and Pomerania on the track of far-reaching trade routes in the bronze age and the early iron age, Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Archeologiczne, 40, s. 33-44.
(2007). Modele i metody rekonstrukcji wierzeń kultury wielbarskiej. W: Nowe materiały i interpretacje. Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej, s. 183-190. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
(2007). Badania w Borach Tucholskich jako przyczynek do pradziejowej i średniowiecznej archeologii obszarów leśnych. W: XV Sesja Pomorzoznawcza, s. 293-302. Elbląg: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.
(2008). Ikonografia kamiennych pomników pogańskich wierzeń. W: Sztuka pradziejowa i wczesnośredniowieczna jako źródło historyczne, s. 323-342. Biskupin-Wrocław: Prace Komisji Archeologicznej Oddział we Wrocławiu.
(2008). Zabytki archeologiczne w otoczeniu drogi wodnej Wisła-Odra. W: Zasoby przyrodnicze i kulturowe drogi wodnej Wisła-Odra, s. 60-66. Bydgoszcz: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
(2008). Sakralny krajobraz w wierzeniach społeczeństw epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. W: Opera ex aere. Studia z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, s. 257-264. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
(2008). Archeologia o początkach religii, Studia Bydgoskie, 2, s. 261-284.
(2009). Niemiecki poligon rakietowy Heidekraut w Borach Tucholskich. Przyczynek do archeologii wojennej regionu. W: Dziedzictwo techniczne Borów Tucholskich, s. 103-120. Bydgoszcz-Tuchola: Wydawnictwo LOGO.
(2009). Rytualne aspekty pochówków zbiorowych w pradziejach. W: Epidemie, klęski, wojny, s. 99-103. Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu.
(2009). Archeologia o pradziejach religii. W: 50 lat Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, s. 139-148. Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.
(2009). Problemy ochrony i rewitalizacji zabytków archeologicznych w Bydgoszczy, W: Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu, s. 132-139. Bydgoszcz: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
(2009). Pradzieje Bydgoszczy w świetle badań polskich i niemieckich archeologów. W: Bydgoszcz miasto wielu kultur i narodowości, s. 124-128. Bydgoszcz: Wydawnictwo LOGO.
(2009). Niemieckie pojazdy pancerne z polskich wód i bagien: pomiędzy pasją odkryć i konfliktem interesów. W: Ludzie, idee, wojny. Studia z dziejów Europy Środkowowschodniej, s. 334-341. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
(2009). Archeologia pradziejowa i historyczna w nazewnictwie bydgoskich ulic, Kronika Bydgoska, 30, s. 13-20.
(2009). Pradzieje etniczne Borów Tucholskich w świetle polskich i niemieckich badań archeologicznych. W: Bory Tucholskie. Region wielu kultur i narodowości, s. 9-18. Bydgoszcz-Tuchola: Starostwo Powiatowe w Tucholi.
(2009). Koronowo i okolice w pradziejach i wczesnym średniowieczu (do połowy XIII wieku). W: Dzieje Koronowa, s. 23-39. Koronowo: Wydawnictwo ALGO.
(2010). Od Kosmosu do etnosu. Śladami rytuałów pogrzebowych w pradziejach. W: Tak więc po owocach poznacie ich, s. 37-48. Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu.
(2010). Wierzenia we wczesnych okresach epoki żelaza na ziemiach polskich w świetle oddziaływań zewnętrznych centrów kulturowych. W: Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza, s. 317-332. Biskupin-Wrocław: Prace Komisji Archeologicznej Oddział we Wrocławiu.
(2010). Palimpsestowa natura pradziejowych miejsc kultowych. W: Rytm przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu, s. 83-87. Biskupin: Prace Komisji Archeologicznej Oddział we Wrocławiu.
(2010). Wyobrażenia antropomorficzne z epoki kamienia w świetle pierwotnych systemów mitologicznych. W: Estetyka w archeologii. Antropomorfizacje w pradziejach i starożytności, s. 83-93. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
(2010). Idea grodów „typu biskupińskiego” wczoraj i dziś, Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu, 15, s. 63-67.
(2010). Barwienie zwłok i szczątków zmarłych w epoce żelaza, Acta Archaeologica Lodziensia, 56, s. 13-17.
(2010).Tuchola i okolice w najdawniejszych czasach. W: Tuchola od pradziejów do współczesności, s. 17-55. Bydgoszcz-Tuchola: Wydawnictwo LOGO.
(2011). Garncarki i kowale czyli eschatologiczna symbolika wybranych narzędzi kamiennych w pradziejowych obrzędach pogrzebowych. W: Kim jesteś człowieku?, s. 43-50. Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu.
(2011). Eschatologiczne funkcje wyposażenia zmarłych w grobowcach późnoneolitycznych z Polski i terenów sąsiednich. W: Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e., s. 65-74. Kraków-Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
(2011). Relacje kultury pomorskiej i kultury oksywskiej w świetle symboliki rytuałów pogrzebowych. W: Między kulturą pomorską a kulturą oksywską, s. 167-172. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
(2011). Archeologia wobec przełomu cywilizacyjnego w XIV- wiecznej Polsce. W: Kazimierz Wielki i jego państwo, s. 87-94. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
(2011). Archeologia nowożytna nadwiślańskiego Fordonu, Kronika Bydgoska, 32, s. 21-32.
(2011). Pogranicze kujawsko-pomorskie w starożytności: szlaki, przejścia i przewłoki. W: Studia z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego, s. 7-17. Bydgoszcz- Wierzbinek: Urząd Gminy w Wierzbinku.
(2011). Nekropolie pradziejowe Pomorza w tradycji językowej i badawczej. W: Nekropolie Pomorza, s. 131-140. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury.
(2012). Sakrale Landschaften und Feuer im Glauben der Gemeinschaften der Bronze- und Frűheisenzeit. W: Faszinosum Lausitzer Kultur. Religion, Musik, Medizin, s. 19-29. Burg-Muschen: Schriftenreihe der Spreewalder Kulturstiftung.
(2012). Zasoby archeologiczne województwa kujawsko-pomorskiego jako forma promocji regionalnego dziedzictwa kulturowego. W: Innowacyjność w edukacji historycznej i w promocji dziedzictwa kulturowego regionu, s. 97-112. Toruń: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
(2012). Palimpsestowa natura pradziejowych miejsc kultowych. W: Rytm przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu, s. 165-177. Biskupin-Wrocław: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.
(2012). Ochrona zabytków archeologicznych na pograniczu kujawsko-wielkopolskim. W: Studia z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego, s. 57-73. Bydgoszcz-Wierzbinek: Urząd Gminy w Wierzbinku.
(2013). Colouring Human Heads and Skulls in Prehistoric Funerary Practices. W: The Head motif in past societies, s. 33-44. Bytów: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie.
(2013). Poligon Borne-Sulinowo w tradycji historycznej i militarnej turystyce kulturowej. W: Młodość historii. Rekonstrukcja historyczna na Kujawach i Pomorzu jako pasja i przedmiot badań naukowych, s. 57-70. Toruń: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
(2013). Pomniki, miejsca pamięci i domeny symboliczne. W: Kultura pamięci. Studia i szkice, s. 11-17. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
(2013). Wyroby krzemienne z cmentarzyska kultury łużyckiej w Bożenkowie na tle interpretacji wyposażenia grobowego. W: Interpretatio Rerum Gestarum, s. 115-121. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
(2013). Starożytne pracownie i warsztaty produkcyjne na Kujawach. W: W warsztacie, w manufakturze, w fabryce i w sklepie, s. 9-24. Toruń: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
(2013). Pradzieje ziemi chojnickiej. W: Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego t.1, s. 19-54. Chojnice: Wydawnictwo LOGO.
(2013). Scenografia pradziejowych rytuałów w świetle wyobrażeń modeli plastycznych. W: Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych, s. 81-88. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
(2014). Zagrożone zasoby źródłowe archeologii II wojny światowej w regionie kujawsko-pomorskim, Bydgoski Rocznik Muzealny, 3, s. 123-132.
(2014). Ziemia mrotecka w epoce prehistorycznej. Osadnictwo epoki kamienia. W: Mrocza. Monografia miasta i gminy t.2. Dzieje miasta i okolic, s. 15-27. Bydgoszcz: Wydawnictwo LOGO.
(2014). Przestrzeń cmentarzysk pradziejowych w teorii i praktyce archeologicznej, Acta Archaeologica Lodziensia, 60, s. 29-34.
(2015). Cmentarzyska w czasie i przestrzeni. W: Cmentarzyska- relacje społeczne i międzykulturowe, s. 39-45. Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu.
(2015). Zabytki archeologiczne na szlaku Brdy. W: Archeoturystyka w regionie. Region w archeoturystyce, s. 81-91. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
(2015). Stratygrafia archeologiczna jako wyraz idei pomników, miejsc pamięci i domen symbolicznych. W: Miejsca pamięci: pradzieje, średniowiecze i współczesność, s. 49-60. Biskupin: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.
(2015). Ramy koncepcyjne zastosowania strategicznej karty wyników w zarządzaniu jednostką podstawową uczelni publicznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 398, s.189- 200 (współautor: J. Jaworski).

Recenzje naukowe

(1995) M. Buchowski, Magia i rytuał, Warszawa 1993, Folia Praehistorica Posnaniensia, 7, s. 331-335.
(1996) S. Kadrow, Gospodarka i społeczeństwo. Wczesny okres epoki brązu w Małopolsce, Kraków 1995, Przegląd Bydgoski, 7, s. 125-130.
(1997). Z. Krzak, Megality Europy, Warszawa 1994, Folia Praehistorica Posnaniensia, 8, s. 199-206.
(1997). D. Minta-Tworzowska, Klasyfikacja w archeologii jako sposób wyrażania wyników badań, hipotez oraz teorii archeologicznych, Poznań 1994, Archeologia Polski, 42, s. 253-257.
(1998). A. Cofta-Broniewska, Metalurgia brązu pradziejowych społeczeństw Kujaw, Poznań 1996, Przegląd Bydgoski, 9, s. 97-102.
(2003). Recenzja książki Z. Raszei pt. Ostromecko i okolice, Wydawnictwo Margrafsen, Bydgoszcz 2002, Kronika Bydgoska, 24, s. 405-408.
(2004). A. Cofta-Broniewska, A. Kośko, Kujawy w pradziejach i starożytności, Inowrocław-Poznań 2002, Ziemia Kujawska, 17, s. 226-232.
(2005). E. Kawałkowa, Pradzieje Równiny Kurpiowskiej, Nakły-Jaszczułty 2003, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 19, s. 182-192.
(2014). S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska, Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, Poznań 2012, Archeologia Polski, 59, z.1-2, s. 297-302.

Hasła w Encyklopedii Bydgoszczy

(2011). Archeologia, Baszty, Borucki Kazimierz, Brdyujście kompleks stanowisk archeologicznych, Ceramika średniowieczna, Cmentarzyska pradziejowe, Cmentarzysko kultury łużyckiej na Bielawach, Czersko Polskie kompleks stanowisk archeologicznych, Delekta Jacek, Fajki gliniane, Groby podkloszowe, Groby skrzynkowe, Gród bydgoski, Jachcice kompleks stanowisk archeologicznych, Kothe Konrad, Kultura ceramiki sznurowej, Kultura chojnicko-pieńkowska, Kultura łużycka, Kultura prapolska, Kultura pucharów lejkowatych, Kultura świderska, Kultura wielbarska, Miecz z Czerska Polskiego, Narzędzia prahistoryczne, Ozdoby starożytne, Pałcz kompleks stanowisk archeologicznych, Pieczęcie szklane, Podziemia bydgoskie, Popielnice twarzowe, Potemski Czesław, Prahistoria, Schmidt Erich, Sikorski Czesław, Stanowiska archeologiczne, Szlak bursztynowy, Wały kujawskie, Wieczorowski Tadeusz, Wyszogród, Zabudowa średniowiecznej Bydgoszczy, Zakrzewski Zygmunt, Zamczysko, Zamek, Zielonka Bonifacy.