Będę wspierał ideały i wartości ważne dla rozwoju Uniwersytetu: wiedzę, prawdę i dobro wspólne. Nasza Uczelnia znajduje się obecnie na etapie przejściowym od uniwersytetu liberalnego do uniwersytetu przedsiębiorczego. Niezbędne jest poszerzanie autonomii podstawowych jednostek Uczelni, ale musi je łączyć idea humanizmu XXI wieku, polegająca na integracji kształcenia oraz badań w obszarach nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych i dyscyplinach sztuki. Chcę przeciwdziałać tendencjom odśrodkowym, natomiast wspomagać idee jednoczące potencjał naszego Uniwersytetu.

Niezbędna jest dynamizacja rozwoju szerokoprofilowej Uczelni. Dokładna analiza posiadanych zasobów intelektualnych umożliwi wykorzystanie ich potencjału do zdobywania nowych uprawnień naukowych, tworzenia atrakcyjnych kierunków studiów i innych oryginalnych form kształcenia.

Biblioteka, laboratoria, centra sportowe i zasoby lokalowe Uczelni powinny być wykorzystywane zgodnie z modelem Uniwersytetu przedsiębiorczego. Rozwój autonomii naszej Uczelni traktuję jako proces pozwalający zmieniać i modyfikować Strategię Rozwoju UKW na lata 2016-2020.

Nadchodząca kadencja będzie związana z wdrażaniem nowoczesnych metod kierowania uniwersytetem przedsiębiorczym. Charakteryzuje go: odpowiedzialność instytucjonalna, szerokoprofilowość naukowo-badawcza, dywersyfikacja działań edukacyjnych oraz przedsiębiorcza interakcja z otoczeniem. Szczegółowe cele działań nakreślone zostały w Programie wyborczym na kadencję 2016-2020.